Grundejerforeningens grøntudvalg

Grundejerforeningens grøntudvalg har eksisteret i næsten hele bebyggelsens levetid. Siden 2016 har udvalget stået for al pleje og udvikling af vores fælles grønne arealer.

Grøntudvalgets medlemmer kan ses under Kontakt. Grøntudvalget kan kontaktes på e-mailadressen groent@fredensbjerg.dk.

Grøntudvalget består af op til 5 medlemmer og 2 suppleanter, der alle vælges i forbindelse med generalforsamlingen. De afholdes valg til formand for grøntudvalget blandt de netop valgte medlemmer.

Kommunen har ansvaret for de bomme, der spærrer for adgangen til stierne men grundejerforeningen har en nøgle til bommene.

Yderligere information:

Finansiering.

Udgangspunktet for grøntudvalgets budget er deklarationen fra 1967, hvor der står: Ren- og vedligeholdelse af fællesarealerne foretages af kommunen på grundejernes vegne, og således at udgifterne hertil fordeles ligeligt efter antallet af rækkehuse. Der er 251 boliger plus daginstitutionen og Netto. I alt 253.

Ifølge grundejerforeningens aftale med kommunen skal vi – hver især – fortsat betale for arbejdet; men grøntudvalget i grundejerforeningen har fuldmagt til at indhente tilbud og forestå plejen.

Udgangspunktet for budgettet er kommunens takst for standardpleje, med omkostningsregulering, jf. aftalen.

Budgettet vedtages ved den årlige generalforsamling i oktober, på baggrund af medlemsønsker og sund fornuft. Kommunen betaler leverandørerne samt opkræver grøntbidraget dels fra foreningen og dels fra de få grundejere, der ikke er medlemmer af foreningen. Opkrævningen sker i januar året efter. For de, der ikke er medlemmer, tillægger kommunen et administrationsgebyr for opkrævningen.

samlet budget pr. bolig
2022 566.973 2.241 kr
2023 566.973 2.241 kr
2024 750.145 2.965 kr heraf 126.500 kr. (500 kr pr. bolig) som et
engangsbeløb til dræning af dele af fællesarealerne

Dræning varetages ikke af grøntudvalget, men af grundejerforeningens bestyrelse.

Baggrund:

Kommunen har ifølge deklarationen af 08.03.1967 pligt til at stå for ren- og vedligeholdelse af fællesarealerne på alle grundejernes vegne.

Kommunen har siden 2015 givet fuldmagt til, at grundejerforeningen som juridisk enhed kan stå for den praktiske udførelse af dette ren- og vedligeholdelsesarbejde, senest i aftaledokument af 18.10.2018, indgået mellem kommunen og bestyrelsen for grundejerforeningen.
Grundejerforeningens grøntudvalg står – jf. aftalen med kommunen – for det omfattende arbejde med at lave kravspecifikationer, indhente tilbud og være i løbende kontakt med de
valgte leverandører, gartnere m.v. Dette har i de forløbne år været en succes.
Grundejerforeningens bestyrelse har valgt at lade dets grøntudvalg være åbent for ikke-medlemmer.
Grøntudvalget (og de øvrige udvalg i foreningen) er ikke nævnt i foreningens vedtægter, hvorfor det er bestyrelsen, der bestemmer de nærmere retningslinjer for dets udvalgs arbejde og sammensætning.