Vandafledning og forslag til dræn

De senere år har været meget våde. Især vinteren 2023/24 havde megen nedbør. I kalenderåret 2023 havde vi – trods en tør forsommer – 1045 mm regn i Aarhus. Hertil kom 183 mm i januar – februar 2024. Normalen ligger på ca. 600 mm og seneste højdespringer var 2015 med 854 mm.

Vi mærkede det alle sammen; men allermest på sydsiden af Skodshøjen, hvor terrænet skråner ned mod husene. Her er billeder fra Skodshøjen 81, hvor vand er en tilbagevendende begivenhed. Men også den blokken Skodshøjen 1-13 oplevede problemer.

I god tid inden grøntmødet 26/10 2023 – og samtidigt med budgetforslaget for grøntpleje –  blev der stillet et forslag om dræning. Det blev vedtaget. Der var 20, der stemte for, 13 der stemte imod – og 4, der undlod at stemme.

Imidlertid har forløbet i foråret 2024 medført, at projektet er sat på pause. Se nedenfor

Det var dirigentens opfattelse på mødet, at både budgettet og forslaget om dræn var rettidigt indsendt og offentliggjort samtidigt på foreningens hjemmeside i sammenhæng med dagsordenen.

Hører vandafledning ind under almindelig vedligehold af de grønne arealer?

Efter grøntmødet i oktober 23 runddelte grundejerforeningens grøntudvalg et notat, der stiller tvivl om legaliteten i det vedtagne forslag. Grundejerforeningens grøntudvalg skriver i notatet bl.a. “Dræning hører ikke under Grøntudvalget, der varetager drift og vedligeholdelse baseret på den tinglyste Deklarationen af 1967 og aftale med Aarhus Kommune. Det er derfor ikke relevant at tage forslaget op på et GU-møde”

Grundejerforeningens bestyrelse er enig i, at grundejerforeningen ikke kan forpligte samtlige beboere til mere eller andet end det, der er tinglyst via deklaration på grundejernes matrikler.

Spørgsmålet er om begrebet “vedligehold” inkluderer vandafledning. Til det skriver Aarhus Kommunes tekniske forvaltning efter et spørgsmål herom:

Det er Teknik og Miljøs opfattelse og tilgang at etablering af dræn i fællesarealer hører til alm. vedligeholdelse af grønne rekreative arealer. Dræningsopgaver indgår således også i opgaveporteføljen for kommunens grønne driftsafdeling. Hvis Fredensbjergparkens Grundejerforening beslutter sig for at igangsætte projektet som beskrevet, vil Teknik og Miljø ligeledes og i henhold til aftalen mellem Fredensbjergparkens Grundejerforening og Aarhus Kommune, opkræve denne éngangsforhøjelse af grundejernes årlige bidrag til renholdelse og vedligeholdelse af fællesarealerne med 500 kr.”

Analogt med, at Aarhus Vand for en halv snes år siden etablerede dræn sydvest for den første blok på Skodshøjen (1-13), betalt over grøntbidraget.

Vandafledning – især fra fællesområdet syd for de ulige numre på Skodshøjen.

Terrænet der skråner ned mod Skodshøjen og har flere steder lave områder, hvor vandet opsamles. Især ud for Skodshøjen 79-81 og Skodshøjen 3-7. I mindre omfang ud for Skodshøjen 45.

Når jorden er mættet – som i den forløbne vinter – eller ved tøbrud, så er det overfladevand, der er problemet. Men hvis vi lægger rør i jorden, så er det grundvand, der opsamles. M.a.o.: Vi har et juridisk problem – der skal løses med en eller anden form for vandafledning:

  • Overfladevand reguleres efter miljøbeskyttelsesloven, der grundlæggende siger, at man skal holde vandet på egen grund. Det må ikke løbe ind til naboen. Hvis der sker skade på en bolig, er ejeren af fællesarealet erstatningsansvarlig.
  • Grundvand – og dermed dræn – reguleres efter vandløbsloven. Hvis der ikke er naturlig adgang til et bestående vandløb, skal man have vandmyndighedens tilladelse til at tilslutte til offentlige rørlægninger.

De to sæt regler spiller ikke godt sammen med de udfordringer, vi har. Derfor skal vi i samarbejde med Vandmyndigheden – Natur og Miljø – have lavet en løsning. Vandmyndigheden i Aarhus er særdeles karrige med at give tilladelse til afløb / overløb til regnvandsledningsnettet.

Vedtagelsen på grøntmødet i 2023 om dræn har det problem, at vi ikke umiddelbart kan få tilladelse til at tilslutte til regnvandsledningsnettet. Derfor er projektet sat i stå. Natur og Miljø har tilkendegivet, at ”der kan ikke gives tilladelse til hverken en tilslutning eller direkte overløb (hvor overløbet tilsluttes direkte til regnvandssystemet).

Hvad har bestyrelsen foretaget sig i det forløbne halvår?

Grundejerforeningens bestyrelse har haft en dialog med dels Aarhus Kommunes Natur- og Miljø afdeling, dels med UCON, der er et konsulentfirma, der rådgiver og projekterer bl.a. vandafledning; men UCON udfører ikke. Senest med en besigtigelse 5. juli, hvor forskellige løsninger blev drøftet med UCON. Fælles for dem alle er, at en løsning kræver tilladelse til tilslutning til regnvandsledningsnettet.

Ifølge UCON, vil et LAR-anlæg vil ikke virke på det terræn og den jordbund, vi har. Det vil ikke opsamle nok vand i en periode som den forløbne vinter. Og slet ikke i en tøbrudssituation.

Næste trin i processen er en besigtigelse med deltagelse fra Natur- og Miljø og UCON, hvor vi diskuterer mulige løsninger og vandmyndighedernes holdning til disse for at finde en løsning, hvor vi kan lede noget af vandet i ledningsnettet.

Uanset hvilken løsning, vi ender med, SKAL der – i samarbejde med vandmyndigheden og UCON laves et projekt, der skal vedtages af Grundejerforeningens generalforsamling. Først derefter skal der graves.

Vi må se i øjnene, at det kan blive en dyr affære. Men hvis vandet kommer ind over soklen i et par huse, så bliver det også dyrt.