Grundejerforeningens vedtægter kan også hentes som printvenlig PDF-fil.


Vedtægter for Fredensbjergparkens Grundejerforening

§ 1.    Foreningens navn er Fredensbjergparkens Grundejerforening.

§ 2.    Foreningens formål er at varetage medlemmernes fællesinteresser og opgaver, bl.a. overfor de offentlige myndigheder.

§ 3.     Som medlem optages ejere af de på Jættehøjen, Skodshøjen og Korshøjen beliggende ejendomme. Medlemmer har pligt til at lade ejendommens medlemskab af grundejerforeningen tinglyse på ejendommen. Foreningen står for tinglysningen og betaler omkostningerne forbundet hermed.

§ 4.     Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i oktober måned.

§ 5.    Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af mødetid og -sted, og ved samtidig udsendelse af dagsorden.

Indkaldelsen skal indeholde den i § 7 angivne dagsorden.

Regnskab for det forløbne år samt forslag til budget for det kommende år udsendes ligeledes sammen med indkaldelsen.

Indkomne forslag udsendes senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 6.    Hver ejendom har kun 1 stemme på generalforsamlingen. Forudsat at kontingent er indbetalt. Der kan stemmes ved fuldmagt.

Møderet har ethvert medlem og yderligere en person fra medlemmets husstand.

§ 7.    Den ordinære generalforsamling skal behandle følgende dagsorden:

1.    Valg af referent.

2.    Valg af dirigent.

3.    Valg af stemmeoptællere

4.    Formandens beretning for det forløbne år og godkendelse heraf.

5.    Præsentation af det reviderede regnskab for det forløbne år og generalforsamlingens godkendelse heraf.

6.    Præsentation af eventuelt indkomne forslag.

7.    Afstemning om eventuelt indkomne forslag.

8.    Præsentation af budget for det kommende år, herunder konsekvenser af de vedtagene forslag.

9.    Valg til bestyrelse og op til 2 suppleanter.

10. Valg af formand

11. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.

12. Eventuelt.

Ethvert medlem kan senest 7 dage før generalforsamlingen indsende dagsordensforslag til foreningens kasserer. Forslag skal være motiverede og skal indeholde et estimat over de udgifter/indtægter, forslaget forventes at indebære. Bestyrelsen underretter medlemmerne om de indkomne forslag senest 3 dage før generalforsamlingen.

Kontingentets størrelse fortsætter uændret, medmindre der indkommer forslag om ændring af kontingent for det kommende år.

§ 8.    Dirigenten leder forhandlingerne under generalforsamlingen. Det påhviler bestyrelsen at sørge for, at der føres referat. Referatet skal senest 14 dage efter generalforsamlingens afslutning sendes til godkendelse hos dirigenten og den afgående bestyrelse.

§ 9.    Alle vedtagelser og valg på generalforsamlingen sker ved simpel stemmeflerhed. Dette gælder dog ikke for forslag om vedtægtsændringer, opløsning af foreningen og sammenslutning med andre foreninger, jf. §§ 17-19.

§ 10. Bestyrelsen kan når som helst indkalde til ekstraordinær generalforsamling, ligesom en sådan kan besluttes på en ordinær generalforsamling.

Bestyrelsen har pligt til når mindst 10 medlemmer skriftligt med angivelse af dagsorden overfor formanden begærer det, at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

For den ekstraordinære generalforsamling gælder samme regler som anført i § 5. stk. 1, § 6, § 8 og § 9.

§ 11. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Generalforsamlingen afsluttes med, at den nyvalgte bestyrelse og evt. suppleanter finder en dato for første bestyrelsesmøde, hvor kasserer og eventuelt næstformand vælges. Mødet skal ligge senest 14 dage efter generalforsamlingens afslutning.

§ 12. Såfremt bestyrelsens medlemmer ikke måtte være enige, træffes afgørelse ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemmer afgørende. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt 3 af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Der føres protokol over bestyrelsesmøderne, hvilket sendes til de deltagende bestyrelsesmedlemmer til godkendelse.

Bestyrelsen skal holde møde mindst hver 3. måned, men i øvrigt når 2 af dens medlemmer skønner det nødvendigt.

Bestyrelsen skal under hvert møde behandle følgende dagsorden:

1. Valg af referent.

2. Godkendelse af referat fra seneste møde.

3. Nyt fra udvalgene.

4. Henvendelser til foreningen.

5. Næste møde.

6. Eventuelt.

§ 13. Kassereren fører regnskabet og har i øvrigt ansvaret for kassebeholdningen. Ingen udgifter kan dækkes uden formandens godkendelse og kontrasignatur.

§ 14. Revisorerne, der vælges blandt foreningens medlemmer, kan ikke være medlemmer af bestyrelsen. Revisorerne er ulønnede.

§ 15. Regnskabsåret går fra 1/9 til 31/8. På et bestyrelsesmøde, der mindst skal ligge 1 måned før generalforsamlingens afholdelse, præsenterer kassereren det ureviderede regnskab for den øvrige bestyrelse, forinden regnskabet sendes til revisorerne.

Revisorerne skal aflevere det reviderede regnskab til bestyrelsen senest 14 dage efter modtagelsen.

§ 16. Ved ejerskifte hæfter det medlem, der sælger sin ejendom, over for foreningen for kontingentet for hele regnskabsåret og kan ikke kræve erlagt kontingent helt eller delvist refunderet. Han udtræder som stemmeberettiget medlem af foreningen fra fraflytningsdagen at regne. I stedet indtræder den nye ejer som medlem for den resterende del af regnskabsåret.

Det medlem, der sælger sin ejendom, er pligtig til at meddele ejerskifte.

Den nye ejer optages i foreningen på samme vilkår som den forrige ejer, herunder andel i foreningens formue.

Der kan kun opkræves 1 årligt kontingent pr. ejendom.

Et medlem kan ikke udmelde sig af foreningen, så længe han er ejer af en ejendom indenfor foreningens område.

§ 17. Disse vedtægter kan, bortset fra §§ 17, 18 og 19, ændres på enhver lovligt indkaldt generalforsamling, hvis mindst halvdelen af samtlige medlemmer stemmer herfor.

§ 18.  Opløsning af foreningen kræver, at dette besluttes på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med ikke over 1 måneds mellemrum, og at opløsningen på den 1. afholdte generalforsamling vedtages med 2/3 majoritet af samtlige medlemmer og ved simpel stemmeflerhed på den 2. generalforsamling af de tilstedeværende.

§ 19. Dog kan 2/3 af samtlige medlemmer på generalforsamlingen vedtage en sammenslutning med eller tilslutning til andre grundejerforeninger.

§ 20. Ved opløsning skal der samtidigt træffes afgørelse om, hvordan der skal forholdes med foreningens resterende formue og andre aktiviteter.

Disse vedtægter afløser de tidligere vedtægter af 28. maj 1970, vedtaget på den stiftende generalforsamling.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 28. oktober 2015.