Deklaration af 8. marts 1967

(Deklarationen kan også hentes som PDF her)

Undertegnede Vejlby-Risskov sogneråd, der ejer ejendommen matr.nr.31ag, 3a, 28dt og 26a Vejlby by og sogn, deklarerer herved med forbindende virkning for kommunen og efterfølgende ejere af de parceller fra den nævnte ejendom, der er angivet på vedhæftede tinglysningsrids, følgende:

1. Veje, stier og fællesarealer
Boligveje og stier, der på vedhæftede rids er vist med brun farve, samt fælles friarealer inden for det på tinglysningsridset viste område anlægges af kommunen. Disse veje og stier overgår til offentlige veje og stier.

Fælles-friarealerne skal tilhøre ejerne af rækkehusene med en anpart pr. hus.

Ren- og vedligeholdelse af fællesarealerne foretages af kommunen på grundejernes vegne, og således at udgifterne hertil fordeles ligeligt efter antallet af rækkehuse.

Kommunen kan foreskrive regler for anvendelse af fællesarealerne.

Parcelejerne har pligt til at renholde veje og stier efter vejvedtægtens bestemmelse. De enkelte parcelejere har pligt til at tåle gående offentlig færdsel på det med gul farve viste areal på 2½ m, der ligger nærmest husene ved facaden mod vejene. Den nævnte areal udlægges som privatvej og vedligeholdes efter vejvedtægtens bestemmelse.

2. Parkeringsarealer
Arealerne mellem offentlig vej ogs hus/carport belægges med sf-formede kørefliser efter kommunens godkendelse og anvendes som parkeringsplads, idet dog arealet nærmest husene anvendes som stiareal, jfr. pkt. 1.

Kun person- og varemotorkøretøjer må være parkeret på parcellen.

Køretøjer af anden art må kun parkeres på og ved parcellen i det omfang, det er nødvendigt for af- og pålæsning.

Det er dog tilladt at have campingvogne parkeret på parcellen, hvis dette sker i carporten.

3. Adgangsforhold
Adgang og udkørsel fra parcellen skal ske mod den interne boligvej. Herudover må der fra parcellen et enkelt sted etableres gående adgang til stier og fælles friarealer gennem en enkelt låge der åbnes ind mod parcellen.

4. Hegn
Der må ikke på de enkelte parceller opsættes eller plantes hegn, bortset fra et plankeværk mod fællesarealerne, udarbejdet som nedenfor anført.
Plankeværket må ikke være højere end de tilstødende mure. Imod boligveje opsættes ved hjørner 2 betonpæle efter nærmere anvisning fra sognerådet.

5. Bygningsudformning
Bebyggelsen opføres i overensstemmelse med den af arkitekterne Friis og Moltke Nielsen udarbejdede bebyggelsesplan, idet de skitserede hustyper A, B, C, D, E og F skal betragtes som retningsgivende, jvf. nedenfor.

Af hensyn til terræn skal typerne anvendes på de på bebyggelsesplanen angivne steder, og de på den nævnte plan angivne koter skal nøje følges. M. h. t. udformning og placering af udhuse, carporte og gårdhaver skal arkitekternes skitseprojekt nøje følges.

Afstanden mellem lejlighedsskel fra midte af mur til midte af mur skal overalt være 450 cm.

M. h. t. murfremspring, murhøjder , sokkelhøjder, tagudhæng, altandybder, tagkanter, altankanter, og altanrækværk skal de på normalsnit i mål 1:20 angivne mål nøje overholdes.

Udvendige tværskillevægge opmures 23 cm tykke med sten af normalformat, dvs. 5,5 x 11 x 23 og med normal skiftegangshøjde, dvs. 3 skifter = 20 cm.

Der må anvendes kalksandsten eller vanskuret tegl, som skal hvidmales, dog tidligst 1 år og senest 2 år efter opmuringen.

Fugemørtel til kalksandsten skal være af lys cement og strandsand.

Murerne afsluttes overalt med 14 x 23 cm præfabrikerede jernbetonafdækninger, støbt med lys cement i glat forskalling.

Der isættes overalt under jernbetonafdækningerne zinkløskanter, hvis synlig flade skal være 20 mm.

Soklerne filtses og trækkes 1 cm tilbage fra murflugten.

Endemure opmures som 35 cm hulmur ud for opvarmede rum og i hele gavlens højde, i øvrigt som eenstensmur.

Sten, skiftegangshøjde, afdækninger, fuger og sokler som for udvendige tværskillevægge.

Tagene skal være built-up tage.

Som vist på normalsnit i mål 1:20 afsluttes tagkanter og altankanter med 12 x 66 cm præfabrikerede jernbetonelementer, støbt med lys cement i glat forskalling.

Under tagudhæng og altaner nedforskalles til underkant jernbetonelementer med eternitbeklædningsplader eller tilsvarende plader.

Facader skal være ikke bærende.

Foruden glas må der i facadens udvendige sider kun anvendes imprægneret bejdset træ samt grå eller sorte eternit-facadeplader eller tilsvarende vejrbestandige plader.

Altanrækværk skal være imprægnerede sorte planker som vist på normalsnit i 1: 20.

Skillevægge, døre og porte i carport samt plankeværk skal være imprægneret træ.

6. Fællesmure
Fællesmure skal vedligeholdes af de tilstødende grundejere, der hver vedligeholder de sider, der vender ind mod de pågældende ejere.

Fællesmure skal have samme udseende som den øvrige facademur.

7. Installationer
Med henblik på en ensartet placering af målere i husene skal disse placeres efter kommuneingeniørens anvisning.

Udendørs antenner må kun anbringes efter kommuneingeniørens anvisning.

8. Skilte og udendørs belysning
Skilte må ikke have større udstrækning end 40 x 20 cm og må ikke være udført af neonrør, lysstofrør eller såkaldt selvlysende materialer.

Til belysning på eller ved bygninger samt i haver må der kun anvendes glødelamper.

9. Haver
Den ubebyggede del af parcellen skal ejeren anlægge og vedligeholde som have eller gård.

Der må på parcellen ikke findes beplantninger eller store træer, der efter sognerådets skøn ved skygge eller grådighed er til væsentlig ulempe for de omboende.

10. Ledningsanlæg
Parcelejerne er pligtige til at tåle, at nødvendige ledninger til kloak, vand, elektricitet, fjernvarme, telefon m.v. uden vederlag føres gennem parcellerne mod retablering.

Parcelejerne sørger selv for ren- og vedligeholdelse af detailledninger.

Fælles ledninger ren- og vedligeholdes i fællesskab, og parcelejerne skal give adgang til opgravning af de fælles anlæg såvel som de gennem grunden gående ledninger, der forsynes andre, og det i et omfang, der der nødvendigt af hensyn til ren- og vedligeholdelse, dog således, at retablering finder sted efter opgravning.

Endvidere er de pligtige til at tåle opsætning af gadebelysningsstandere og kabelfordelerskabe på arealet mellem carport/garage og kørebane.

Opstår der tvist mellem parcelejerne om udgifternes fordeling, afgøres spørgsmålet bindende af kommuneingeniøren i Vejlby-Risskov kommune.

11. Benyttelse
Ejendommen må kun benyttes til herårsbeboelse og ikke under nogen form til erhvervsmæssigt formål eller til klublejlighed.

Efter ansøgning til sognerådet vil det kunne tillades at indrette kontor, tegnestue el. lign. af sekundær art, der ikke på nogen måde kan genere de omboende. En sådan virksomhed må på intet tidspunkt tage et sådant omfang, at den anfægter ejendommens primære beboelsesfunktion. Overholdes dette ikke, kan tilladelsen tilbagekaldes.

Pleje- eller rekreationspatienter (privat pleje) må under ingen omstændigheder gives varigt ophold i den på parcellen opførte ejendom.

Husdyrhold i begrænset omfang er tilladt, når det ikke medfører gener for de omboende, og når det ikke har erhvervsmæssig karakter (avl, stutteri og lign.).

12. Påtaleret
Påtaleretten ifølge denne deklaration tilkomme alene Vejlby-Risskov kommunes sogneråd.

 

Deklaration nr.22256 af 8. marts 1967