Fællesarealer

Fællesarealerne – de grønne områder – falder ind under den private ejendomsret, idet de tilhører grundejerne med en ideel anpart pr. hus.
Det betyder, at Fredensbjergparkens beboere frit kan færdes overalt på fællesarealerne, men de er ikke offentligt område, og der er ikke tinglyst pligt til at tåle offentlig færdsel. Det er et forhold, mange ikke er klar over.

Pleje af de grønne fællesarealer

Udgangspunktet for grøntudvalgets budget er deklarationen af 8. marts 1967, hvor der står: Ren- og vedligeholdelse af fællesarealerne foretages af kommunen på grundejernes vegne, og således at udgifterne hertil fordeles ligeligt efter antallet af rækkehuse. Ifølge grundejerforeningens aftale med kommunen fordeles udgifterne ligeligt blandt alle 253 grundejere.

Grundejerforeningens grøntudvalg  har fuldmagt til at indhente tilbud og forestå plejen. Læs mere under grøntudvalget.

år 2020 2021 2022 2023 2024
beløb 2.241 kr 2.241 kr 2.241 kr 2.241 kr 2.965 kr

For disse penge får vi blandt andet slået græs og beskåret træer og buske. Omfanget og arten af denne ren- og vedligeholdelse fastlægges hvert år af Grøntudvalget. Grøntudvalget bliver valgt for et år ad gangen. I 2024 indeholder bidraget også dræning af et område på fællesarealerne. Derved forhindres, at vand fra fællesområdet trænger ind i boligerne.

En gang om året holder foreningen en arbejdslørdag, hvor vi i fællesskab giver beplantningen, legeplads m.m. en kærlig hånd. Arrangementet er altid hyggeligt – deltagelse kan varmt anbefales.

Introduktion til Fredensbjergparken – et overblikskort
Du kan se ejerforhold og vedligeholdelsespligter i området via dette kort. Kortet kan hjælpe såvel nye som gamle beboere med at give et samlet overblik over Fredensbjergparkens mange særlige detaljer.

Ejerforholdene
De grønne friarealer tilhører grundejerne som nævnt oven for, men formelt er de tinglyst som tilhørende Aarhus Kommune. Dette er en rent formel fejl, hvilket grundejerne og kommunen er enige om. Se eventuelt dette brev fra Aarhus kommune, hvor grundejernes ejerskab for god ordens skyld anerkendes. På længere sigt skal de tinglysningsmæssige forhold berigtiges.

Offentlige arealer
De anlagte veje og stier er offentlige. Veje og stier vedligeholdes af Aarhus Kommune for kommunens regning. Grundejerforeningen har en nøgle til bommene.

Privat ejendomsret
Selve huset med tilhørende grund falder ind under den private ejendomsret. Grunden omfatter selve huset, gårdhaver, fortov og parkeringsareal ned til kørebanen.
Parkeringsarealet må altså kun benyttes af ejeren eller efter aftale med denne. Fortovet har derimod status som “privatvej, hvor ejeren har pligt til at tåle offentlig færdsel”.