Vejlby Risskov Kommune solgte fra 1966 arealet, der nu rummer Fredensbjergparken og Sognerådet satte rammerne for al byggeriet i deklarationen af 8. marts 1967.

Den deklaration er så at sige Grundloven for byggeriet.

Arkitekturen

De første huse på Højene – Korshøjens vestlige ende – blev opført i 1968. Det var lavt, tæt byggeri, som var noget ret nyt dengang. Med sin indretning henvendte det sig til folk, der gerne ville købe eget hus, men som ikke havde lyst til at reparere tagrender og passe en stor have. Til gengæld fik de andel i store fællesarealer.

Inspirationen til Højene havde Friis og Moltke fået bl.a. fra et byggeri i en forstad til Bern i Schweiz. Her havde man på en skråning bygget fler-etages rækkehuse, hvis skillevægge og tage blev støbt i beton på stedet. Det var en “bo-maskine”, som den schweizisk-franske arkitekt Le Corbusier havde introduceret. Han brugte meget beton, glas og stål i sine bygninger og lagde hovedvægten på, at boligens indvendige indretning skulle være hensigtsmæssig, enkel og smuk. Han arbejdede bl.a. meget med lyset i boligen. Le Corbusier påvirkede arkitekter over hele verden med sine tanker om, at beboelsesbygninger skulle placeres i grønne områder med fodgængerpassager, som var beskyttet mod den kørende trafik.

Alle disse idéer genkender man på Højene. Husene blev bygget som præcise kassetter med gaderne til den ene side og de grønne områder til den anden. Som en tandrække, en kæde af kasser i det parkagtige område. Hovedtanken var at skabe kvalitetsbyggeri, der skulle virke som en helhed og give beboerne mulighed for fællesskab og mange slags udfoldelser.

Bebyggelsen får navn

Som sagt blev de første huse bygget i 1968, og tre år senere skrev tidsskriftet “Byggeforum” (nr. 34 ) om Højene: “I 1966 solgte Vejlby-Risskov kommune et areal der afgrænsedes af Nord­landsvej. Bebyggelsen hedder “Fredensbjergparken” og der er til dato bebygget ca. 173 af en samlet bebyg­gelse ved fuld udbygning på 251 rækkehuse. Byggeriet er blevet til i kraft af mange private bygherrer, hvori bl.a. har deltaget tømrermester Hans Martinsen, Risskov, el-installatør Leif Due, Risskov, murermester Henning Espersen, Århus, tømrermester Ebbe W. Jensen, Egå.”

Udvendigt lå stilen fast, men bygherrerne kunne selv være med til at bestemme det indvendige, f.eks. anbringelse af visse vægge og skillerum, køkkenets indretning, gulvbelægningen, trappens form (og ikke mindst gelænderet, som er meget forskelligt fra hus til hus) samt placering og udformning af toiletter.

I løbet af de næste 15-20 år blev de resterende boliger opført på Højene. Nogle af dem var mindre end de første; andre var større og noget mere mondæne. Især adskiller husene på Jætte­højens sydside sig fra de andre. Men hver gade – og dermed hele kvarteret – fik et ensartet arkitektonisk præg bundet sammen af de store, grønne arealer og de mange flisebelagte stier.

Udarb. 1997

Luftfoto fra 1967. Gården Fredenslund står endnu bag Korshøjens tredje, uopførte blok.
Korshøjen under opførelse i 1967, set mod øst
Byggeriet i fuld gang – Skodshøjen med Korshøjen i baggrunden, ca. 1970.