Højenes veje og stier.

I deklarationen fra 1967 står der at veje og stier er offentlige og vedligeholdes af kommunen. Det gælder kun de tre asfaltveje samt de stier (slipper) som løber mellem blokkene.

Fortovene, dvs. de 2½ m, der ligger nærmest husene ved facaden mod vejene, er privat fællesvej og skal vedligeholdes efter vejvedtægtens bestemmelse. I praksis betyder det, at vi hver især skal vedligeholde det flisebelagte område ned til den asfalterede vej.

Der er offentlig adgang til  fortovet.

Saltning og sne rydning

Kommunen har ansvaret for saltning og snerydning på asfaltvejene. Men da vejene er i kommunens kategori 3, så sker det sjældent i det tempo, vi kunne ønske.

Som grundejer er man ansvarlig for at rydde sne og salte på følgende arealer:

  • Fortove og gangstier ud for din ejendom
  • Indgange og trapper
  • Adgang til postkasse
  • Adgang til affaldsbeholder og pladsen omkring denne

Snerydningen skal sikre, at postbud, skraldemand og andre besøgende kan komme til og fra din bolig uden fare for at falde eller på anden måde komme til skade grundet sneen.

Den enkelte grundejer skal sørge for, at der er ryddet sne og saltet eller gruset mellem kl. 07-22 i hverdagene og mellem kl. 08-22 om søndagen. Hvis man er væk fra din bolig, f.eks. på arbejde, skal man  sørge for at gøre det som det første, når man kommer hjem.

Fremtiden – omlægning til privat fællesvej

Aarhus kommune har ca. 6.000 private fællesveje. Byrådet besluttede i 2011, at de resterende veje skal overgå til privat fælleseje over en længere periode. Korshøjen, Skodshøjen og Jættehøjen er blandt de 900 veje, så på et eller andet tidspunkt inden 2035 bliver vejene omklassificeret, men vi ved ikke hvornår. Læs nærmere hos Aarhus kommune.

Teknik og miljø skriver: “Vores nuværende praksis er, at vejene vælges ud fra en overordnet trafikal vurdering, hvor der bl.a. ses på det overordnede trafikvejnet, byudviklinger i nærområdet, lokalplaner m.m. Hvornår de enkelte veje udtages, vil dog afhænge af flere faktorer, bl.a. hvornår vejen skal vedligeholdes i forbindelse med den almindelige vejvedligeholdelse, vurderingen af om der er igangværende eller kommende projekter, der vil påvirke den påtænkte omklassificerede vej m.m.

Nøgternt set, så er der ingen kommunale projekter eller byudviklingsplaner i området, der kunne tale for en sen omklassificering.

Vejlav.

Når det sker, skal vi have dannet et vejlav med tilslutning fra alle grundejere. Det skal ske på frivillig basis, da grundene er udstykket inden kommunen begyndte at udstykke med tinglyst krav om deltagelse i en grundejerforening. Læs nærmere her

På en privat fællesvej, har grundejeren forpligtelsen til at vedligeholde vejen, inkl afløb (jf. privatvejsloven §44). Som udgangspunkt langs egen matrikel og ud til vejens midte. Det gælder også for snerydning.

Hvis alle ikke er med bliver det både dyrere og mere bøvlet, jf. privatvejsloven. Hvis vejen ikke vedligeholdes skal kommunen afholde vejsyn og kommunen har så hjemmel til at fordele udgifterne mellem grundejerne. Kommunens ekstra omkostninger skal betales af grundejerne.